Call Center
02 658 1907
Home > Services

Services

ศัลยกรรมแปลงเพศชายเป็นหญิง Female to male sex change

เป็นการตัดอวัยวะเพศชายออก แล้วสร้างช่องคลอดขึ้นมาใหม่